• header2

Stap voor stap!

Dui­de­li­jk­heid vooraf is heel be­l­angrijk bij het ont­wikkelen of re­no­veren van een web­site. U ver­wacht wat van ons, maar wij ook van u, na­me­lijk mee­denken over de in­vul­ling van uw web­site. Het wordt im­mers uw vi­si­te­kaartje op in­ternet en moet daarom de uit­s­tra­ling hebben die u wilt.

Met het stap­pen­plan van On­li­neNow weet u al­tijd waar u aan toe bent. Wij gaan pas door met de vol­gende stap als de vo­rige naar beider te­vre­den­heid suc­cesvol is af­ge­rond.

Loop de stappen eens door en u zult zien dat wij werk maken van uw web­site en niet voor een stan­daard oplos­sing gaan!

Stap 1: De inventarisatie

We gaan in deze fase eerst het doel van uw web­site pro­beren vast te stellen. Wat wilt u laten zien op het in­ternet en aan wie?

 • Gaat het al­leen om het weer­geven van pro­dukt­in­for­matie of mis­schien om di­recte ver­koop?
 • Moet het een on­line pro­motie van uw be­drijf worden of mis­schien een com­bi­natie van een aantal zaken?
 • Wat is uw do­el­groep?

Ook komt in de fase aan bod hoe de web­site er uit zou moeten zien. Aan de hand van bo­ven­staande zaken pro­beren we te komen tot een "look" die past bij het­geen u wilt laten zien.

 • Moeten er felle kleuren ge­bruikt worden of moet het juist iets rus­tiger?
 • Veel of weinig plaatjes?
 • Moet de uit­s­tra­ling za­ke­lijk en de­ge­lijk worden of juist het te­ge­no­ver­ge­s­telde?

Deze eerste stap is een be­l­angrijke en kost vaak tijd, maar dit is het uit­ein­de­lijk meer dan waard!

Stap 2: De aanbieding

Na de in­ven­ta­ri­satie krijgt u van ons een aan­bie­ding. Wat gaat het kosten en wat doet On­li­neNow hier­voor? In deze aan­bie­ding zullen wij aan­geven wat elke stap die wij doen kost. U wilt im­mers van te voren weten waar u aan toe bent en niet ach­teraf voor ver­ras­singen komen te staan.

De mo­du­laire op­bouw van onze of­ferte maakt het te­vens mo­ge­lijk om later een­voudig dingen toe te voegen of zelfs weg te laten. U hebt de kosten zelf in de hand. Ook nemen wij in deze of­ferte zaken op als hos­ting of ver­hui­zing van uw do­mein, on­der­houd (in­dien nodig), het schri­jven van teksten en be­werken van af­be­el­dingen.

Stap 3: Layout en look

Zodra wij het eens zijn ge­worden over wat het al­le­maal mag gaan kosten, gaan wij aan de slag. U ontvangt van ons een voorstel voor wat be­treft layout en in­de­ling van de web­site welke u on­line bij ons kunt be­ki­jken.

Ook hier geldt weer, wij gaan pas door met de vol­gende stap als zowel u als wij te­vreden zijn met de "look" van uw web­site. Hier een goede basis leggen is es­sen­tieel voor het so­epel en vlot ver­lopen van het ver­volg­tra­ject.

Stap 4: De domeinnaam

Een heel be­l­angrijke stap binnen het ont­werp en de im­ple­men­tatie van uw web­site.

Bent u al in het bezit van een do­mein­naam en is deze al ge­host? On­li­neNow zal voor u on­der­zoeken of de web­hoster vol­doende tech­ni­sche mo­ge­li­jk­heden heeft om uw site goed te laten func­tio­neren en of uw hoster een goed pro­duct voor een goede prijs biedt. Vaak wordt er veel te veel be­taald voor het hosten van een web­site of, en dat kan na­tu­ur­lijk ook, moet u juist een meer pro­fes­sio­nele hoster in­scha­kelen.

Bent u nog he­le­maal niet in het bezit van een do­mein­naam dan kan On­li­neNow dit com­pleet voor u re­gelen of u hierin ad­vi­seren.

Stap 5: Online plaatsen

Nadat uw do­mein is op­ge­le­verd zullen wij een eerste versie van uw web­site on­line gaan plaatsen. U kunt ver­vol­gens gaan be­ki­jken of wij el­kaar in eer­dere stappen goed hebben be­grepen en de web­site is zoals u het zich had voor­ge­s­teld. Aan­pas­singen aan layout en na­vi­ga­tie­struc­tuur kunnen nu nog een­voudig door­ge­voerd worden.

We­derom gaan wij hiermee door totdat wij beiden te­vreden zijn.

Stap 6: De inhoud

Nu wordt het tijd om de web­site te gaan 'vullen' met con­tent. Wij kunnen dit voor u com­pleet ver­zorgen dus in­clu­sief teksten, af­be­el­dingen enz. Ook kunt u dit zelf re­gelen via het zo­genaamde Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem waar wij ie­dere door ons ge­maakte web­site mee uitrusten. Heel een­voudig kunt u pa­gina's en af­be­el­dingen zelf toe gaan voegen. Ui­teraard is een com­bi­natie van voor­staande ook mo­ge­lijk.

Stap 7: De oplevering

Nadat de web­site "klaar" is wordt deze door ons op­ge­le­verd. De web­site wordt nu vol­ledig on­line en voor ie­de­reen be­reik­baar op het in­ternet ge­plaatst. Wij melden de site aan bij de be­l­angri­jkste zoek­ma­chines zodat deze na ver­loop van tijd een­voudig ge­vonden wordt.

In deze ople­ve­rings- en eva­lua­tie­fase zullen wij de site da­ge­lijks in de gaten houden. Ki­jken of alles goed draait en even­tuele pro­blemen di­rect pro­beren te ver­helpen. Ook uw op- en aan­mer­kingen zullen wij zo­nodig aan­passen binnen de web­site.

Deze fase duurt 2 weken en na deze fase be­schouwen wij de web­site als de­fi­ni­tief op­ge­le­verd. Wij bouwen de web­site zo dat u deze ge­mak­ke­lijk zelf kunt on­der­houden. Wilt u dat wij dit voor u ver­zorgen, dan kan dat ui­teraard ook.

 • Nieuw bij OnlineNow

  Op het moment zijn er weer diverse websites in ontwikkeling onder andere een website voor veiligheidsgereedschap, een website voor vijveraccessoires en een websiste voor een vakantie accomodatie op Texel.

  Onlangs is ook opgeleverd de website voor Frits Antonius, hij gaat samen met een partner een fantastische rondreis door Amerika maken. Deze website is gesponsord door OnlineNow en volledig uitgevoerd in de allernieuwste versie van Joomla 3.0.

  logo mijnoranjevolvo

  U kunt de website vinden op:

  www.mijnoranjevolvo.nl

 • Joomla Upgrade Aktie

  Zoals al vaker gemeld is het tijdperk van Joomla 1.5 nu echt voorbij. Tot voor kort was er nog beperkte ondersteuning en konden componenten voor Joomla 1.5 nog gewoon gedownload worden. Inmiddels is ruim 80 % van de klanten van OnlineNow overgestapt op de nieuwe Joomla 2.5 versie en sommigen zelfs op de nieuwe Versie 3.

  De laatste maanden is het regelmatig voorgekomen dat oudere Joomla 1.5 websites het doelwit zijn geweest van hackers. Soms was dit eenvoudig op te lossen en soms moest de complete website opnieuw geïnstalleerd worden. Met alle gevolgen en kosten van dien.

  Lees meer...
 • Nieuwe webshop opgeleverd

  Onlangs is de nieuwe webshop voor de Alphense Boys opgeleverd. Een hypermoderne webshop gemaakt met de nieuwste Joomla Versie (2.5) en ook de nieuwste versie van Virtuemart (2.0).

  Het verzoek was een webshop te maken met de uistraling van de club en waarin met name de kleding goed en duidelijk gepresenteerd kon worden. Tevens moest het mogelijk zijn om per maat de voorraad bij te houden.

  Neem gerust eens een kijkje in de webshop van Alphense Boys, u vindt deze hier.

  logo-alphense-boys

 • Joomla upgraden van 1.5 naar 2.5

  We hebben onderstaande al een aantal maal onder de aandacht gebracht maar de laatste weken krijgen we toch veel vragen over het updaten van Joomla sites, de veiligheid, kosten etc.

  Joomla staat niet stil en heeft sinds 24 januari 2012 een nieuwe versie, namelijk Joomla 2.5.

  Het Joomla ontwikkelteam is per 1 oktober 2012 definitief gestopt met de ondersteuning van Joomla 1.5. Dit betekent niet dat per die datum uw website meteen gevaar loopt of niet meer werkt. Het betekent wel dat er geen nieuwe veiligheidsupdates meer uitkomen en dat het systeem op den duur achter zal gaan lopen met betrekking tot nieuwe functionaliteiten of een goede werking op nieuwe versies van internetbrowsers, mobiele apparatuur, etc.

  Lees meer...